Đổi trả tour đối với ngày thường

  • Đối với trường hợp đổi trả tour trước từ 5 – 7 ngày so với ngày khởi hành của Tour: Khách hàng sẽ phải chấp nhận phạt 30% giá trị của đơn hàng.
  • Đối với trường hợp đổi trả tour trước từ 2 – 4 ngày so với ngày khởi hành của Tour: Khách hàng sẽ phải chấp nhận phạt 70% giá trị của đơn hàng.
  • Đối với trường hợp đổi trả tour ngay trong ngày khởi hành: Quý khách hàng sẽ phải chấp nhận phạt 100% giá trị của đơn hàng. Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành là sẽ bị tính là đổi trả tour ngay trong ngày khởi hành.

Đổi trả tour đối với ngày lễ hoặc ngày tết

  • Đối với trường hợp đổi trả tour từ trước 8 – 10 ngày so với ngày khởi hành của Tour: Khách hàng sẽ phải chấp nhận phạt 50% giá trị của đơn hàng.
  • Đối với trường hợp đổi trả tour trước 5 – 8 ngày so với ngày khởi hành của Tour: Khách hàng sẽ phải chấp nhận mất 80% giá trị đơn hàng.
  • Ngay trong ngày khởi hành mà quý khách đổi trả tour, quý khách sẽ phải chấp nhận mức phạt 100% so với giá trị đơn hàng. Nếu khách hàng đến trễ giờ khởi hành của tour, An Nam Tour sẽ đưa chúng vào trường hợp đổi trả tour ngay trong ngày khởi hành.